Sefer Yezirah Ch. 1

 

1. With 32 wondrous paths of Wisdom engrave Yah, the Lord of Hosts, [God of Israel, the Living God, King of the Universe, Almighty God, merciful and gracious, High and Exalted, dwelling in eternity, whose name is Holy, and create His universe] with three books, with text, with number, and with communication.

2. Ten Sefirot of Nothingness plus twenty two [foundation] letters: Three Mothers, Seven Doubles, and Twelve Elementals.

3. Ten Sefirot of Nothingness: The number of the ten fingers, five opposite five, with a single covenent (Or covenant of the Only One) precisely in the middle, like the circumcision of the tongue and the circumcision of the flesh.

4. Ten Sefirot of Nothingness: Ten and not nine; ten and not eleven. Understand with Wisdom, and be wise with Understanding. Examine with them and probe them, make a thing stand on its essence, and make the Creator sit on his perch.

 5. Ten Sefirot of Nothingness: Their measure is ten which have no end. A depth of beginning, a depth of end; a depth of good, a depth of evil; a depth of above, a depth below; a depth east, a depth west; a depth north, a depth south. The singular Master, God faithful King, dominates them all from His holy dwelling until eternity of eternities.

6. Ten Sefirot of Nothingness: Their vision is like the “appearance of lightening,” their limit has no end. His Word in them is “running and returning.” They rush to his saying like a whirlwind, and before His throne they prostrate themselves.

7. Ten Sefirot of Nothingness: Their end is embedded in their beginning, and their beginning in their end, like a flame in a burning coal. For the Master is singular, He has no second. And before One, what do you count?

8. Ten Sefirot of Nothingness: Bridle your mouth from speaking and your heart from thinking. And if your heart runs, return to the place, as it is written, “The Chayot running and returning” (Ezekiel 1:14). Regarding this covenant was made.

9. Ten Sefirot of Nothingness: One is the Spirit of the Living God, blessed and benedicted be the Name of the Life of worlds. Voice, Breath and Speech: This is the Holy Spirit, whose beginning is beyond measure and whose end is unlimited.

10. Two: Spirit from Spirit. With it engrave and carve twenty-two foundation letters - three, Mothers, seven Doubles, and twelve Elementals – and with them are engraved and established the four directions: East and West, North and South, and the Spirit is in each of them.

11. Three: Water from Spirit. Engrave and carve from them chaos and void, mire and clay. Engrave them like a garden plot, carve them like a wall, cover them like a ceiling.

12. Four: Fire from water. With them engrave and carve the Throne of Glory, Ophanim, Seraphim, holy Chayot, and Ministering Angels and all the Heavenly host. From the three establish His dwelling, as it is written, “He makes His angels of spirits, His ministers from flaming fire” (Psalms 104:4).

13. Five: Seal the Above in secrecy. Choose the three elemental letters and place them in His great Name: YHV. With them seal the six extremities. Face upward and seal it with YHV.  Six: Seal “below.” Face downward and seal it with YHV.  Seven: Seal “east.” Face straight ahead and seal it with HYV. Eight: Seal “west.” Face backward and seal it with HVY.  Nine: Seal “south.” Face to the right and seal it withn VYH.  Ten: Seal “north.” Face to the left and seal it with VHY.

14. These are the Ten Sefirot of Nothingness. One is the Breath of the Living God. Breath [from Breath], Fire [from water, and the extremities], up, down, east, west, north and south.

ñôø éöéøä ôø÷ à

 

(à) áùìùéí åùúéí ðúéáåú ôìéàåú çëîä ç÷÷ é"ä éäå"ä öáàåú àìäé éùøàì àìäéí çééí åîìê òåìí àì øçåí åçðåï ùåëï òã å÷ãåù ùîå åáøà àú òåìîå áùìùä ñôøéí áñôø ñôø åñôåø :

 

(á) òùø ñôéøåú áìé îä åòùøéí åùúéí àåúéåú éñåã ùìù àîåú åùáò ëôåìåú åùúéí òùøä ôùåèåú:

 

(â) òùø ñôéøåú áìé îä îñôø òùø àöáòåú çîù ëðâã çîù åáøéú éçåã îëååðú áàîöò áîìú ìùåï åáîìú äîòåø:

 

(ã) òùø ñôéøåú áìéîä òùø åìà úùò òùø åìà àçú òùø, äáï áçëîä åçëí ááéðä, áçåï áäí åç÷åø îäí åäòîã ãáø òì áåøééå åäùá éåöø òì îëåðå:

 

(ä) òùø ñôéøåú áìéîä îãúï òùø ùàéï ìäí ñåó, òåî÷ øàùéú åòåî÷ àçøéú, òåî÷ èåá åòåî÷ øò, òåî÷ øåí åòåî÷ úçú, òåî÷ îæøç åòåî÷ îòøá, òåî÷ öôåï åòåî÷ ãøåí. åàãåï éçéã àì îìê ðàîï îåùì áëåìï, îîòåï ÷ãùå åòã òãé òã:

(å) òùø ñôéøåú áìéîä öôééúï ëîøàä äáæ÷ åúëìéúï àéï ìäí ñåó, åãáøå áäï áøöåà åùåá, åìîàîøå áñåôä éøãåôå åìôðé ëñàå äí îùúçåéí:

 

(æ) òùø ñôéøåú áìéîä îãúï òùø ùàéï ìäí ñåó, ðòåõ ñåôï áúçéìúï åúçéìúï áñåôï ëùìäáú ÷ùåøä áâçìú. ùàãåï éçéã äåà åàéï ùðé ìå. åìôðé àçã îä àúä ñåôø:

(ç) òùø ñôéøåú áìéîä, áìåí ôéê îìãáø åìáê îìäøäø, åàí øõ ôéê ìãáø åìáê ìäøäø ùåá ìî÷åí, ùìëê ðàîø øöåà åùåá. åòì ãáø æä ðëøú áøéú:

(è) òùø ñôéøåú áìéîä, àçú øåç àìäéí çééí çé òåìîéí ðëåï ëñàå îàæ, áøåê åîáåøê ùîå úîéã ìòåìí åòã. ÷åì øåç åãáåø æå øåç ä÷ãù, ìøàùéúå àéï ç÷ø ìúëìéúå àéï ÷öáä:

(é) ùúéí øåç îøåç, ç÷÷ åçöá áä òùøéí åùúéí àåúéåú éñåã ùìù àîåú åùáò ëôåìåú åùúéí òùøä ôùåèåú, åç÷÷ åçöá áäï àøáò øåçåú îæøç åîòøá öôåï åãøåí, åøåç áëì àçú îäï:

 

(éà) ùìù îéí îøåç ç÷÷ åçöá áäï úäå åáäå øôù åèéè, ç÷÷ï ëîéï òøåâä, äöéáï ëîéï çåîä, ñááï ëîéï îòæéáä:

 

(éá) àøáò àù îîéí ç÷÷ åçöá áäï ëñà äëáåã åàåôðéí åùøôéí åçéåú ä÷ãù åîìàëé äùøú åëì öáà îøåí. åîùìùúï éñã îòåðå ùðàîø òåùä îìàëéå øåçåú îùøúéå àù ìåäè:

 

(éâ) çîù çúí øåí áñåã, áéøø ùìù àîåú îï äúôùèåú å÷áòï áùîå äâãåì éä"å åçúí áäï ùù ÷öååú: ôðä ìîòìä åçúîå áéä"å, ùù çúí úçú ôðä ìîèä åçúí áéå"ä, ùáò ôðä ìôðéå åçúí îæøç áäé"å, ùîðä ôðä ìàçåøéå åçúí îòøá áäå"é, úùò ôðä ìéîéðå åçúí ãøåí áåé"ä, òùø ôðä ìùîàì åçúí öôåï áåä"é:

 

(éã) àìå òùø ñôéøåú áìéîä, àçú øåç àìäéí çééí, ùúéí øåç îøåç, ùìù îéí îøåç, àøáò àù îîéí, åùù ÷öååú øåí úçú îæøç îòøá öôåï ãøåí: